KEY 1=G4 /4 G   Bm      Em 如此年代满障碍 G    Bm       G 如此时候预计将来        Bm 骤眼望几许悲几许得失       Am 逝去不再   C           D       G 而我更要你每分支持与真爱 D         Bm 天 望透了千秋世代         D  Bm   D 就算是谁渐老也下台     B7    Em       Am 爱与希望又偏偏不息万载   C        D       G 流向每一点生命更可爱  (而我更要你每分支持与真爱) 人海能遇太意外 人生回望象戏一台 若要是走不开且抛不低 让我主宰 唯有是你的生命你的爱