G    Bm    C      D         G    Bm    C      D              查…拉…特…   Oh….    查…拉…特…   Oh….  G        Bm          C               D        G 前面是你    后面是你     左边是你     右边是你 G        Bm          C           D       G 白天是你    晚上是你     想的念的全部都是你 G     Bm        G    Bm OH~~  你~       Oh 是你~~ D  G         G       Bm      Oh 你~       Oh是不是你~~ G     Am    D Oh就是你 My Love~~ D Oh~~ G       Bm               C       D       G 爱的世界没有道理         下一辈子我还是要你                                           谁叫我是怎么的爱你  G        Bm          C           D       G       睁眼是你    闭眼是你     梦里是你醒来是你 G        Bm          C           D       G 春夏秋冬    一年四季     我都好想好想抱着你 G    Bm    C      D         G    Bm    C      D 查…拉…特…   Oh….    查…拉…特…   Oh….  G    Bm    C      D         G    Bm    C      D     G 查…拉…特…   Oh….    查…拉…特…   Oh..Oh