Am          Em 花谢的时候已没有力量 G            Am 飘落的树叶象你的脸庞 Am          Em 我不愿看到你枯萎的模样 G            Am 我只想看到你眼里的倔强 Am          Em 抬眼望去那大雁飞过 G            Am 忙碌的它们要飞向南方 Am          Em 我看着他们总有自己方向 G            Am 明天的我他是又在何方  C调,注意根音和冠音的进行!详细的就不写了,麻烦!呵呵!