D   A     Bm    G       A     D 期待是爱的开始,但是我没有什么本事, G        A        D    Bm     G    A    D    只能够用吉他声来演示、表示,我对你的爱一世。  D   A     Bm     G       A    D  幸福只不过是一时,回忆能让人想起往事, G        A    D    Bm     G    A    D         人生不求相爱一生、一世,但求真心爱一次。      G         D 因为有了你,开始懂事;      G         D 因为想起你,废寝忘食;      A            Gm    D  你在我心里,是最期待的开始。 *(运用拨弦,比扫弦“妥当”)QQ61609813 交浙江范围吉他爱好者*——有改动