C             AM         DSUS4  D9    G        C              AM     DM7         G 记的你的笑容总在我梦里  陪我度过孤独夜晚    记的你的声音总在我耳边   陪我度过彷徨时光 C           AM    DM7      G       C            AM      DM7            G 想起我们在一起  那幸福让我沉醉   想起  你在雨中身影   我不禁泪流满面我的爱人 C              E       AM          DM           AM  F    G   C            E 如果你要离去  就请记住我依然爱你  如果你要回来我会在这等你  如果你要里去  就请记住 AM             DM     AM    F    G   C 我依然爱你   如果你要回来  我会在这等你