A2        C#m       D 爱 变成疑问句 写在彼此心裡面 A2        C#m       D (Dsus4) A2 不抱歉 不告别 用沉默 划上句点

A2      C#m       D 若逃不过思念 把泪藏在梦裡面 A2        C#m       D (Dsus4)    A2 不去想 不去猜 你窗内 那个人是谁

A       C#m     F#m     C#m 如果相爱过程感觉是千真万确 D             C#m           Bm      E 我想 我要 我喜 我悲 只见你沉默以对 A       C#m     F#m     C#m 如果那个人弥补你寂寞的空位 D             C#m        我盼 我等 我爱 我恨     Bm      E       D2 (Dm)    A2  A 你可以都听不见 无所谓    无所谓